+421 (0) 527877711 hzs@hzs.sk
Tiesňové volanie: 18 300

Attention Achtung Uwaga

logo.png

Instructions  Anweisungen  Regulamin

uk.png de.png pl.png
  hu.png  

Mountain Rescue Service

Bergrettungsdienst


Nová Aplikácia
Horská záchranná služba 2.0
hzsapp.png

Partneri

telekom_m.png

Slovakia Online
TURISTICKA MAPA.SKLocusMap-logo-blok.png

Aktuálne informácie z hôr

Načítavám... čakajte prosím.

Predpoveď počasia pre hory na dnes

Načítavám... čakajte prosím.

Výstrahy ku dňu 18. 05. 2022

Načítavám... čakajte prosím.

Legenda:

Legenda - farby Legenda - ikonky

Aktuálne informácie

ZobraziťSkryť
Tu nájdete všetky najdôležitejšie informácie týkajúce sa momentálneho stavu v horách na dnešný deň: 18. 05. 2022

Komplexný systém včasného varovania pred rizikami v horskom prostredí

kzp.pngunia.pngmzp.png

 

Názov projektu: Komplexný systém včasného varovania, pripravenosti a vydávania adresných a včasných výstrah pred rizikami v horskom prostredí

 

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný z: Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR)

Výška NFP: 2 576 674,51 €

Prioritná os: 3. Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy

Špecifický cieľ: 3.1.1 Zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Cieľ: Zníženie negatívnych dôsledkov zmeny klímy a minimalizácia rizík na obyvateľstvo a infraštruktúru krajiny prostredníctvom systému schopného komplexne vyhodnocovať, včasne varovať a reagovať najmä na vznik lavínového nebezpečenstva.

Výsledky: Realizáciou projektu sa predpokladá naplnenie očakávaných merateľných ukazovateľov:

  • plocha pokrytia územia zabezpečeného systémom včasného varovania 530 000 ha,
  • počet subjektov zapojených do projektu: 1,
  • počet systémov na prenos údajov medzi lokálnou, regionálnou a národnou úrovňou: 1, 
  • počet systémov včasného varovania: 1,
  • počet systémov vyhodnocovania rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov: 1.

Obdobie realizácie projektu: apríl 2018 – marec 2023

Opis: Cieľom projektu je zníženie negatívnych dôsledkov zmeny klímy a minimalizácia rizík na obyvateľstvo a infraštruktúru krajiny prostredníctvom systému schopného komplexne vyhodnocovať, včasne varovať a reagovať najmä na vznik lavínového nebezpečenstva. Navrhovaný systém bude pozostávať z čiastkových systémov, ktoré napĺňajú ciele všetkých troch podaktivít vo výzve, ktoré budú spolu tvoriť funkčný celok. V systéme na vyhodnocovanie prírodných rizík je potrebná v prvom rade inštalácia nových a inovácia (doplnenie senzorov) už fungujúcich meteorologických staníc sledovaním rizikových faktorov v reálnom čase. Ich analýza a spracovanie bude prebiehať prostredníctvom meteodatabázy v Stredisku lavínovej prevencie HZS. Systém včasného varovania predstavuje systém na vizualizáciu meteoúdajov a prepojenie z regionálnej na národnú úroveň, ktorý bude zabezpečovať aktualizovaný meteoportál HZS. Na pripravenosť na zvládanie mimoriadnych udalostí, najmä na zvýšené riziko lavín, bude slúžiť systém mobilného a stacionárneho odstrelu lavín a prevejov, ktorý bude fungovať ako preventívny mechanizmus na predchádzanie vzniku extrémnych lavín na základe výsledkov analýz meraných údajov. Ostatné časti systému budú schopné analyzovať, predikovať a vyhodnocovať hrozby buď priamo v teréne, alebo prostredníctvom numerických simulácií štruktúry snehu a dosahov lavín. Na bezproblémové fungovanie systému ako celku, vzájomnú prepojenosť jednotlivých častí a komunikáciu v zmysle včasného varovania bude v rámci podaktivity - podpora informačného toku predovšetkým slúžiť vybudovanie vysokorýchlostného pripojenia Strediska lavínovej prevencie do siete internet.