+421 (0) 527877711 hzs@hzs.sk
Tiesňové volanie: 18 300

Attention Achtung Uwaga

logo.png

Instructions  Anweisungen  Regulamin

uk.png de.png pl.png
  hu.png  

Mountain Rescue Service

Bergrettungsdienst


Nová Aplikácia
Horská záchranná služba 2.0
hzsapp.png

Partneri

telekom_m.png

Slovakia Online
TURISTICKA MAPA.SKLocusMap-logo-blok.png

Aktuálne informácie z hôr

Načítavám... čakajte prosím.

Predpoveď počasia pre hory na dnes

Načítavám... čakajte prosím.

Výstrahy ku dňu 18. 01. 2022

Načítavám... čakajte prosím.

Legenda:

Legenda - farby Legenda - ikonky

Aktuálne informácie

ZobraziťSkryť
Tu nájdete všetky najdôležitejšie informácie týkajúce sa momentálneho stavu v horách na dnešný deň: 18. 01. 2022

Zásady ochrany osobných údajov

Dokument GDPR č. 19 

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

v zmysle Nariadenia EP a EK č.2016/679 a z. 18/2018 Z.z. SR

                                     

 

Organizácia Horská záchranná služba, Vysoké Tatry chráni a rešpektuje osobnú integritu zamestnancov aj zákazníkov a usiluje sa vybudovať potrebné povedomie o dôležitosti ochrany údajov a súkromných záležitostí. Cieľom Spoločnosti je znížiť riziká spojené so zneužitím osobných údajov a zaistiť, aby všetky osobné údaje boli uchovávané zákonným, čestnýma transparentným spôsobom, ako aj zaistiť riadenie a zodpovednosť na umožnenie súladu
s ochranou údajov.

Tieto zásady spoločnosť Horská záchranná služba rešpektuje aj na svojich webových stránkach www.hzs.sk

 

Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradá.  Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

 

a)    Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva:

Organizácia:          Horská záchranná služba 
IČO:                          37879693

DIČ:                          2021707776

IČ DPH:                    SK2021707776,  podľa §7
Zriadovateľ:          Ministerstvo vnútra SR, od 01. 03. 2003, zákon NR SR č. 544/2002 Z. z.

Sídlo:                              Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, Slovensko  

(ďalej len „prevádzkovateľ“).

 

b)    Aké osobné údaje spracúvame?

Zachraňovaný/Klient

Aby sme vám mohli poskytnúť pomoc v núdzi a plniť si všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu:

a)       Meno

b)       Priezvisko

c)       Kontaktný telefón

d)       E-mailovú adresu

e)       Kontaktnú adresu/doručovaciu adresu

f)        Rodné číslo

g)       číslo OP, Pasu

h)       Bankový kontakt

i)         Citlivé osobné údaje za účelom záchranárskej činnosti, najmä zdravotné údaje

j)         Lokalizáciu

k)       Popis osoby

l)         Údaje pre vedenie účtovníctva podľa platnej legislatívy SR (bližšie GDPR Smernica)

m)     Osobné údaje podľa osobitných predpisov platnej legislatívy SR (bližšie GDPR Smernica)

 

Zamestnanec

Aby sme boli schopní viesť agendu personalistiky a miezd pre planenie zákonných povinností, vyplývajúcich zo zamestnaneckého pomeru, Zákonníka práce, Registratúry a legislatívy SR, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu:

a)       Meno

b)       Priezvisko

c)       Rodné číslo

d)       Kontaktný telefón

e)       E-mailovú adresu

f)        Kontaktnú adresu/doručovaciu adresu

g)       Druh zdravotnej poisťovne

h)       Osobné údaje o PN

i)         Osobné údaje rodinných príslušníkov pre daňový bonus

j)         Ďalšie nevyhnutné osobné údaje podľa platnej legislatívy SR, osobitných predpisov a konkrétnej pozície zamestnanca

k)       Citlivé osobné údaje za účelom certifikácie a preukázania spôsobilosti

 

Zákazník, návšteva

Pre potreby splnenia zákonných povinností v oblasti účtovnej evidencie, registratúry, reklamačných konaní, ponukových konaní, obchodných príležitostí spracúvame nasledovné osobné údaje:

a)       Meno

b)       Priezvisko

c)       Rodné číslo

d)       Kontaktný telefón

e)       E-mailovú adresu

f)        Kontaktnú adresu/doručovaciu adresu

g)       Ďalšie nevyhnutné osobné údaje podľa v zmysle uzavretých zmluvných vzťahov, budúcich zmluvných vzťahov, zabezpečenia ochrany majetku a zdravia osôb, platnej legislatívy SR, osobitných predpisov.

 

Marketing

Aby sme vám mohli zasielať informácie o produktoch a službách a obracať sa na vás s prieskumom trhu,  spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu:

a)       Meno

b)       Priezvisko

c)       E-mailovú adresu

d)       Kontaktný telefón

 

 

c)       Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

a)      Plnenie zmluvných záväzkov, predzmluvné konania, ponukové konania, výber dodávateľov

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom ponukového konania,  uzatvorenia zmluvy osobne alebo  cez internet a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie, logistické služby, zabezpečenie výroby a jej zásobovania.

 

b)      Plnenie zákonných povinností, zmluvných povinností, povinností vo verejnom záujme

Spracúvame aj vaše citlivé osobné údaje za účelom poskytnutia pomoci, záchranárskej činnosti na území SR.

 

c)       Plnenie zmluvných záväzkov, legislatívnych povinností, vyplývajúcich zo zamestnaneckého pomeru

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom plnenia zmluvných zamestnaneckých vzťahov a z toho vyplývajúcich legislatívnych povinností a podľa osobitných predpisov.

 

d)      Výberové konania na pracovnú pozíciu

Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu Vašej dobrovoľnej účasti vo výberovom konaní na pracovné miesto, pokiaľ sa stanete úspešným kandidátom, aj za účelom uzavretia pracovno-právneho zmluvného vzťahu. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas.

 

e)       Marketingová komunikácia

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách a prieskumu trhu, a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel na právnom základe oprávnený záujem alebo ak nám na to dáte Váš súhlas. 

 

f)        Ochrana majetku a bezpečnosti

Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu zaistenia ochrany majetku spoločnosti a bezpečnosti pre klientov, návštevy a zamestnancov spoločnosti.

 

d)         Aký je náš právny základ - oprávnený záujem?

Oprávnený záujem prevádzkovateľa tvorí v zmysle článku 6 bod 1. písm. f) Nariadenia GDPR právny základ spracúvania osobných údajov dotknutých osôb bez ich výslovného súhlasu. Spracúvame osobné údaje aj na právnom základe – oprávnený záujem, za účelom:

a)          Ochrany majetku, ochrany uložených osobných údajov, prostredníctvom kamerového  a zabezpečovacieho systému

b)         Priameho marketingu, za účelom zlepšenia našich služieb a podpory klientov, zvýšenia efektivity prostredníctvom marketingových   nástrojov.

c)          Zlepšenia kvality a efektivity nami poskytovaných produktov a služieb

d)         Presného zamerania sa na požiadavky klientov, výroby tovarov, skvalitnenie a expanzia ponúkaných produktov a služieb.

e)         Ochrany životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo iných fyzických osôb

 

f)      Ako nám môžete dať súhlas?

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať niektorým z týchto spôsobov:

a)                   Cez online formulár;

b)                  V e-mailovej správe.

c)                   Osobne písomným súhlasom

 

g)         Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať spôsobom ako ste ho poskytli alebo nasledovnými spôsobmi:

 

a)                   Cez online formulár;

b)                  V e-mailovej správe, autorizovanej;

c)                   Zaslaním oznámenia na email gdpr@kcorp.sk, zodpovedná.osoba@hzs.sk  

d)                  Zaslaním oznámenia poštou na adresu sídla spoločnosti, ktorá je uvedená v záhlaví.

e)                  Osobne, odovzdaním oznámenia v sídle spoločnosti.

 

h)    Komu vaše údaje poskytujeme?

S vašim súhlasom alebo na inom právnom základe, poskytujeme osobné údaje spoločnostiam ako sú:

-          Naši obchodní partneri v tejto oblasti 

-          Štátnym inštitúciám podľa platnej legislatívy SR a osobitných predpisov 

-          Poskytovateľom služieb, ktoré sú potrebné na zabezpečenie našej činnosti, aktivít, logistiky 

-          Poskytovateľom cloudových, hostingových, elektronických služieb 

-          Pri vymáhaní právnych nárokov našich alebo tretích strán 

-          Podľa osobitných predpisov platnej legislatívy SR 

 

i)      Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Evidencia uchádzačov o zamestnanie

a)     Dokumenty týkajúce sa uchádzačov o zamestnanie sa uchovávajú po dobu, na ktorý uchádzač o zamestnanie poskytol súhlas.

Účtovníctvo, Mzdy a personalistika

a)       Účtovné, Mzdové doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov a podľa platnej legislatívy.

 

Pracovné zmluvy

a)       Doklady sa uchovávajú po dobu podľa platnej legislatívy a registratúrneho plánu.

 

Kúpne zmluvy

a)       Kúpne zmluvy sa uchovávajú dobu trvania zmluvy a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie a čas stanovený legislatívou SR a EU.

 

Ponukové konania

a)       V prípade ponukových konaní a cenových ponúk sa osobné údaje uchovávajú po dobu trvania tohto konania alebo platnosti cenovej ponuky, čo je obvykle 30 dní.

 

 Evidencia reklamácii

a)     Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.

 

Vymáhanie pohľadávok/Súdne spory

a)     Dokumenty týkajúce sa súdnych sporov sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

 

Marketing

a)    Dokumenty týkajúce sa marketingu sa uchovávajú po dobu, na ktorú dotknutá osoba poskytla súhlas, príp. po kratšiu dobu do odvolania súhlasu. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým súhlas daná osoba dala.

 

Záchranárska činnosť

a)       Osobné údaje poskytnuté za účelom poskytnutia pomoci alebo záchranárskej činnosti na dobu 50 rokov.

 

j)      Kam prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje neprenášame a ani nezamýšľame preniesť do tretej krajiny. 

 

k)       Na koho sa môžete obrátiť?

Ak máte akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete sa obrátiť na GDPR DPO:

Meno a priezvisko:                HRUBJAK Michal, Data protection officer

Email: gdpr@kcorp.sk, zodpovedna.osoba@hzs.sk

Tel. č.: +421 52 787 7711

 

l)           Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email gdprhotelbachledka.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov podľa §100 zákona 18/2018 Z.z. SR, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

 

 

m)       Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania. 

 

n)         Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Využívame zabezpečený web priestor, šifrované dátové prenosy, cloud služby, pokročilú IKT architektúru, oddelenú centrálnu serverovňu. Údaje na serveroch ako aj komunikácia s webmi našej spoločnosti sú šifrované a zabezpečené.

 

  • o)         Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa: 25. mája 2018.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný prostredníctvom našich webových stránok, prípadne e-mailom.—koniec dokumentu.

 

Platnosť od 25. mája 2018 - Verzia 2020001