+421 (0) 527877711 hzs@hzs.sk
Tiesňové volanie: 18 300

Attention Achtung Uwaga

logo.png

Instructions  Anweisungen  Regulamin

uk.png de.png pl.png
  hu.png  
     

Mountain Rescue Service

Bergrettungsdienst

Applikácie

app-s.png

zmluvné podmienky

Partneri

telekom_m.png


LOGO_STORIN_BANNER.png
TURISTICKA MAPA.SKLocusMap-logo-blok.png

Aktuálne informácie z hôr

Načítavám... čakajte prosím.

Predpoveď počasia pre hory na dnes

Načítavám... čakajte prosím.

Výstrahy ku dňu 27. 05. 2020

Načítavám... čakajte prosím.

Legenda:

Legenda - farby Legenda - ikonky

Aktuálne informácie

ZobraziťSkryť
Tu nájdete všetky najdôležitejšie informácie týkajúce sa momentálneho stavu v horách na dnešný deň: 27. 05. 2020

Zmluvné podmienky

Zmluvné podmienky pre použitie mobilnej aplikácie HZS

 

Pred inštaláciou si pozorne prečítajte tieto zmluvné podmienky.

 

I. Úvodné ustanovenia

Tieto zmluvné podmienky upravujú používanie mobilnej aplikácie HZS na adrese http://www.hzs.sk a na https://play.google.com  (ďalej len “aplikácia”).

Prevádzkovateľ aplikácie je Horská záchranná služba so sídlom v Hornom Smokovci 52, 062 01 Vysoké Tatry, IČO 37879693 (ďalej len “prevádzkovateľ”).

Používateľom aplikácie je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá si nainštaluje v mobilnom zariadení danú aplikáciu (ďalej len “používateľ”).

Aplikácia je mobilná aplikácia slúžiaca primárne na tiesňové volanie a zasielanie tiesňových sms správ s udanou polohou alebo bez polohy GPS na číslo tiesňovej linky Horskej záchrannej služby 18 300 a sms čísla 1300.

II. Licenčné podmienky

Aplikácia je v zmysle zákona č. 618/2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len “Autorský zákon”) autorským dielom. Majetkové práva k aplikácii podľa Autorského zákona i podľa medzinárodných dohôd o autorskom práve uzavretých Slovenskou republikou, patrí prevádzkovateľovi. Táto zmluva neudeľuje používateľovi žiadne oprávnenia v spojení s ochrannými známkami prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ týmto udeľuje používateľovi obmedzenú, osobnú, neprenosnú, nevýhradnú licenciu na používanie programu.

III. Práva a povinnosti používateľov

Používateľ je oprávnený prostredníctvom mobilnej aplikácie vykonávať tiesňové volania a posielať tiesňové sms správy z aplikácie a to v rozsahu, v akom to aplikácia rozsahom svojich funkcií  umožňuje.

Používateľ sa zaväzuje nepoužívať aplikáciu žiadnym spôsobom, ktorý by akokoľvek narušoval práva prevádzkovateľa a dochádzalo by k zneužitiu linky tiesňového volania a tiesňovej sms komunikácie.

Prevádzkovateľ je oprávnený zamedziť používaniu aplikácie používateľovi, o ktorom sa môže odôvodnene predpokladať, že porušuje tieto zmluvné podmienky.

Používateľ nemá nárok na akúkoľvek náhradu v súvislosti s nedoručením sms správ, resp. so zrušeným alebo neuskutočneným hovorom na tiesňovej linke.

IV. Odplata za používanie aplikácie

Táto aplikácia a z nej vyplývajúce služby sú pre používateľov dostupné zdarma.

V. Záruky

Prevádzkovateľ  výslovne neposkytuje žiadnu záruku na aplikáciu. Aplikácia sa poskytuje tak, ako stojí a leží, bez akejkoľvek záruky, či už výslovne uvedenej alebo mlčky predpokladanej.

Všetky riziká spojené s používaním tejto aplikácie nesie používateľ. Prevádzkovateľ nenesie v žiadnom prípade zodpovednosť za škodu vzniknutú používaním aplikácie, nech by bola akákoľvek.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za súlad vygenerovaných súradníc GPS a je len na používateľovi, aby sa ubezpečil o ich úplnosti a bezchybnosti.

VI. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ zhromažďuje a chráni všetky poskytnuté osobné údaje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Potvrdením týchto Zmluvných podmienok udeľuje používateľ súhlas prevádzkovateľovi ako správcovi so spracovaním jeho osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. ochrane osobných údajov a to v rozsahu identifikačných údajov používateľa ako sú meno, priezvisko, vek, váha, známe choroby. Spôsoby spracovania sú zhromažďovanie, vyhľadávanie, používanie, uchovávanie, doplňovanie, úprava, blokovanie a likvidácia. Doba spracovania osobných údajov je doba, po ktorú má používateľ v aplikácii vyplnené osobné údaje a aktívne používa aplikáciu, resp. jeho údaje budú zaznamenané v zázname o záchrannej akcii a uchované podľa archívneho plánu prevádzkovateľa.

Spracovanie osobných údajov používateľa sa deje za účelom zasielania informácií súvisiacich s aplikáciou HZS pre organizovanie a podporu záchranných akcií prevádzkovateľa a to po dobu, po ktorú má používateľ aktívny podiel  v záchrannej akcii s tým, že k týmto údajom môžu byť priradené aj ďalšie údaje.

Súhlas platí aj pre správcom poverených spracovateľov.

Používateľ berie na vedomie, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek na adrese správcu odvolať, že má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu atď.

VII. Záverečné ustanovenia

Inštaláciou mobilnej aplikácie HZS dochádza k vzniku zmluvy medzi prevádzkovateľom a používateľom. Zmluvné podmienky sa uzatvárajú na dobu neurčitú a zanikajú odinštalovaním - zrušením aplikácie používateľa. Obsah zmluvy tvoria tieto zmluvné podmienky. Inštaláciou súhlasí používateľ s týmito zmluvnými podmienkami.

Tieto zmluvné podmienky môžu byť prevádzkovateľom jednostranne menené, a to vždy s účinnosťou k uplynutiu 14-dňovej lehoty odo dňa uverejnenia oznámenia o zmene zmluvných podmienok na http://www.hzs.sk.

Podľa takto zmenených zmluvných podmienok sa riadia aj právne vzťahy vzniknuté pred dňom nadobudnutia účinnosti nových zmluvných podmienok, avšak vznik práv a povinností, ku ktorým došlo pred dňom nadobudnutia účinnosti zmien zmluvných podmienok, sa posudzujú podľa doterajších zmluvných podmienok.

Pre prípad riešenia sporov medzi prevádzkovateľom a používateľom platí, že sa prevádzkovateľ sa s používateľom podľa § 37e ods. 1 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom dohodli na miestnej príslušnosti súdu prvého stupňa takto: Pokiaľ bude vecne príslušným na prerokovanie sporu Okresný súd, bude spor medzi stranami rozhodovať  súd v Poprade. Pokiaľ bude vecne príslušným na prerokovanie sporu Krajský súd, bude spor medzi stranami rozhodovať Krajský súd v Prešove.

Používateľ berie na vedomie, že v prípade opätovného zneužitia aplikácie si prevádzkovateľ vyhradzuje právo zaradiť číslo používateľa do zoznamu nežiadúcich odosielateľov sms. V prípade, ak má používateľ za to, že došlo k zneužitiu aplikácie omylom, je oprávnený písomne požiadať prevádzkovateľa o vyňatie jeho čísla zo zoznamu nežiadúcich odosielateľov sms.

 

Tieto zmluvné podmienky sú platné od  10. 6. 2015.